#1 2010-04-22 16:43:32

 Dynamo

Zbanowany

***4314
Skąd: z śmietnika
Zarejestrowany: 2010-04-20
Posty: 257
Nick: Domyśl się :)
Profesja: Szukam ...
Server: Nie wiadomy ;<
WWW

Skrypty do NG BOT (Nie MOJE)

Witam, dzisiaj znowu dodaje nie MOJE skrypty, lecz teraz do NG Bot'a bo też wiele osób poszukuję.

Skrypty pochodzą z paru for.

Więc zaczynamy :

Strzelanie z runy:

Kod:

Const
 RuneID = 3155 // tutaj id runy
 MinHP = 1100 // ponizej xx hp nie strzeli z runy
function GetAttackedCreature:TCreature;  
begin  
 UpdateWorld;  
 result := nil;  
 for i := 0 to Creatures.Count -1 do  
 begin  
  if i >= Creatures.Count then break;  
  if Creatures.Creature[i].ID = Self.Attacking then  
  Begin  
   result := Creatures.Creature[i];  
   exit;  
  end;  
 end;  
end;  
while not terminated do
begin  
 UpdateWorld;
 Creature := GetAttackedCreature;  
 if Creature <> nil then  
 if Self.Health >= MinHP then
 Self.Containers.UseItemWithCreature(RuneID,Creature);  
 sleep(3000);
end;

Używanie mana potiona, gdy xxx HP:

Kod:

const
 Hp='666' // przy jakiej ilosci hp ma sie uleczyc
 Mana='20' // ilosc mana, mozna zmienic na exure gran/vite
 ManaPotionId='000' //ID manapotiony, ktory chcemy uzyc
 HealSpell='Exura'
while not terminated do
begin
if Self.Mana < Mana then
Self.Containers.UseItemWithSelf(ManaPotionId);
Sleep(200);
if Self.Health <= Hp then
Self.Say(HealSpell);
Sleep(2000);
end;

Wyloguj gdy wbijesz xx exp:

Kod:

Const
  Exp = 4200
while not terminated do
begin
 UpdateWorld;
 if Self.Experience >= Exp
 then Self.Logout(True);
 Sleep(1000);
end;

Zmiana SOFTów na BOHy i na odwrót:
Zmiana butów z bohy na softboots i na odwrót w zależności od HP. Np, jeżeli ustawimy w const HPsoft = 1000 i HPboh = 1500 (tak jak jest teraz), to gdy HP nam spadnie poniżej 1000 to założy soft buty, a gdy będzie powyżej 1500 to założy bohy.


Kod:

const
  BohID = 3079;
  SoftID = 6529;
  HPsoft = 1000;
  HPboh = 1500;
procedure changeBoots(id : integer);
var
 x,i:integer;
begin
  for x:=0 to self.containers.count-1 do
  begin  
   for i:=0 to self.containers.container[x].count -1 do
   begin
     if self.containers.container[x].item[i].id = id then
     begin
      self.containers.container[x].item[i].movetobody(self.feet,1);  
      exit;   
     end;  
   end;
  end;
end;
begin
  updateworld;
  if self.health > HPboh then
   if self.feet.ID = bohID then exit
     else changeBoots(BohID);
  else if self.health < HPsoft then
   if self.feet.ID = SoftID then exit
     else changeboots(softID);   
end;

Użycie Exori, gdy Stalker blisko:

Kod:

Const
 MonsterToCheck = 'Stalker'
 MinHealth = 300
 MinMana = 200 
function CountMonstersBesideYou:Integer;
begin
 Result := 0;
 UpdateWorld;
 for i := 0 to creatures.Count -1 do
 begin
    if i >= Creatures.Count then break
    for x := -1 to 1 do
    begin
      if x >= 2 then break
      for y := -1 to 1 do
      begin
        if y > 1 then break;
        if Creatures.Creature[i].NPC then
        if (Creatures.Creature[i].x = Self.X +x) and (Creatures.Creature[i].y = Self.y + y) then
    if Creatures.Creature[i].Name = MonsterToCheck then
    Result := Result + 1;
      end;
    end;
 end;
end;
while not terminated do
begin
 UpdateWorld;
 if CountMonstersBesideYou >= 1 then
  if Self.Mana >= MinMana then
 if Self.Health > MinHealth then
 Self.Say('exori');
  sleep(200);
end;

Rozbudowany Slime trainer:

Kod:

const Food_Id = 3606; // zmień na inne id jedzenia
   MinMana = 30; // do ile many ma jeść
   StrongWeaponID = 3320; l// ID "normalne" broni
   HealAtHp =400; // ulecz gdy masz x hp
   UhAtHp=300; // uh gdy max x hp
   KillAtHp=320; // zabij matke gdy max x hp
var
StrongWeapon:TItem;
function GetItemFromOpenBackpack(ID: integer): TItem;
var
 x: integer;
 y: integer;
begin
 Result := nil;
 for x := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
 begin
  if x >= Self.Containers.Count then Break;
  for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
  begin
   if y >= Self.Containers.Container[x].Count then Break;
   if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = ID then
   begin
    Result := Self.Containers.Container[x].Item[y];
    Exit;
   end;
  end;
 end;
end;
function Attacking: boolean;
begin
  UpdateWorld;
  for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
  begin
   UpdateWorld;
   if Creatures.Creature[x].Attacking then
   begin
     Result := True;
     Exit;
   end;
  end;
  Result := False;
  Exit;
end;
function GetFollowedCreatureID: integer;
begin
  UpdateWorld;
  for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
  begin
   UpdateWorld;
   if Creatures.Creature[x].Following then
   begin
     Result := Creatures.Creature[x].ID;
     Exit;
   end;
  end;
end;
var
  MotherSlime, X1, Y1: integer;
begin
updateworld;
updateworld;
  MotherSlime := GetFollowedCreatureID;
  while not Terminated do
  begin
   UpdateWorld;
   if self.LogoutBlock=false then self.Logout(false)
 begin
  UpdateWorld;
   if ((Self.Health) <(HealAtHp)) and ((Self.Mana)>(25)) then
   Self.Say('exura')
    UpdateWorld;
    //if ((Self.Health) <(UhAtHp)) then Self.Containers.UseItemWithSelf(ITEM_RUNE_UH);
   Sleep(1000);
  end;
   if not Attacking then
     begin
     UpdateWorld;
     for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
       begin
       UpdateWorld;
       if Creatures.Creature[x].ID <> MotherSlime then
       begin
        if (Creatures.Creature[x].Name <> Self.Name) and Creatures.Creature[x].NPC then
        begin
         UpdateWorld;
         X1 := Creatures.Creature[x].X;
         Y1 := Creatures.Creature[x].Y;
         if (X1 - Self.X = 1) or (X1 - Self.X = 0) or (X1 - Self.X = -1) then
         begin
           UpdateWorld;
           if (Y1 - Self.Y = 1) or (Y1 - Self.Y = 0) or (Y1 - Self.Y = -1) then
           begin
            if Creatures.Creature[x].Health>70 then
              Begin
              Creatures.Creature[x].Attacking := true;
              Break;
              end;
           end;
         end;
        end;
      end;
     end;
   end;
   else
     begin
     if self.Health < KillAtHp then
       Begin
       PlaySound('d:\ouch.wav');
     UpdateWorld;
     for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
     begin
      UpdateWorld;
      if Creatures.Creature[x].ID = MotherSlime then
      begin
        if (Creatures.Creature[x].Name <> Self.Name) and Creatures.Creature[x].NPC then
            Creatures.Creature[x].Attacking := true;
            StrongWeapon:= GetItemFromOpenBackpack(StrongWeaponID);
            if StrongWeapon <> nil then
            StrongWeapon.MoveToBody(Self.RightHand, 0);
            Break;
      end;
     end;
   end;
if Self.Mana < MinMana then
  begin
   UpdateWorld;
   for container := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
   begin
     UpdateWorld;
     for item := 0 to Self.Containers.Container[container].Count - 1 do
     begin
      UpdateWorld;
      if Self.Containers.Container[container].Item[item].ID = Food_Id then
        Self.Containers.Container[container].Item[item].Use;
     end;
   end;
  end;
end;
Sleep(1000);
  end;
  end;

Gdy w ręku nie ma spearów/kamyków, postać się wylogowuje:

Kod:

while not terminated do
begin
 UpdateWorld;
 if Self.RightHand.ID = 0 then
 Self.Logout(true);
 sleep(500);
end;

Wyślij wiadomość, gdy wpadnie x% skilla:

Kod:

Const
 FriendName = 'Mateusz Dragon Wielki'
begin
UpdateWorld;
X := Self.Skills.Sword.Percentage;
Y := Self.Skills.Shielding.Percentage;
X1 := Self.Skills.Axe.Percentage;
Y1 := Self.Skills.Club.Percentage;
Z := Self.Skills.Fist.Percentage;
Z1 := Self.Skills.Distance.Percentage
XX := Self.Skills.Magic.Percentage;
while not terminated do
begin
 UpdateWorld;
 if X <> Self.Skills.Sword.Percentage then
 begin
  Self.PrivateMessage(FriendName,intToStr(100 - Self.Skills.Sword.Percentage) + '% to Sword level ' + IntToStr(Self.Skills.Sword.Level + 1));  
  X := Self.Skills.Sword.Percentage;
  sleep(1500);
 end;
 if Y <> Self.Skills.Shielding.Percentage then
 begin
  Self.PrivateMessage(FriendName, IntToStr(100 - Self.Skills.Shielding.Percentage) + '% to Shield level ' + IntToStr(Self.Skills.Shielding.Level + 1));  
  Y := Self.Skills.Shielding.Percentage;
  Sleep(1500);
 end;
 if X1 <> Self.Skills.Axe.Percentage then
 begin
  Self.PrivateMessage(FriendName,intToStr(100 - Self.Skills.Axe.Percentage) + '% to Axe level ' + IntToStr(Self.Skills.Axe.Level + 1));  
  X1 := Self.Skills.Axe.Percentage;
  sleep(1500);
 end;
 if Y1 <> Self.Skills.Club.Percentage then
 begin
  Self.PrivateMessage(FriendName,intToStr(100 - Self.Skills.Club.Percentage) + '% to Club level ' + IntToStr(Self.Skills.Club.Level + 1));  
  Y1 := Self.Skills.Club.Percentage;
  sleep(1500);
 end;
 if Z <> Self.Skills.Fist.Percentage then
 begin
  Self.PrivateMessage(FriendName,intToStr(100 - Self.Skills.Fist.Percentage) + '% to Fist level ' + IntToStr(Self.Skills.Fist.Level + 1));  
  Z := Self.Skills.Fist.Percentage;
  sleep(1500);
 end;
 if Z1 <> Self.Skills.Distance.Percentage then
 begin
  Self.PrivateMessage(FriendName,intToStr(100 - Self.Skills.distance.Percentage) + '% to Distance level ' + IntToStr(Self.Skills.Distance.Level + 1));  
  Z1 := Self.Skills.Distance.Percentage;
  sleep(1500);
 end;
 if XX <> Self.Skills.Magic.Percentage then 
 begin 
  Self.PrivateMessage(Self.Name,intToStr(100 - Self.Skills.Magic.Percentage) + '% to Magic level ' + IntToStr(Self.Skills.Magic.Level + 1));  
  XX := Self.Skills.Magic.Percentage; 
  sleep(1500); 
 end;  
 sleep(100);
end;  
end;

Zbieranie spearów z ziemi do prawej ręki:

Kod:

const
  ITEM_SPEAR_ID = 3277;
  AMOUNT = 10;
var
  Item: TItem;
  Tile: TTile;
function GetTileFromXYZ(X, Y, Z: integer): TTile;
begin
 Result := nil;
 if abs((Self.X - 7) - X) > 14 then Exit;
 if abs((Self.Y - 5) - Y) > 11 then Exit;
 if Self.Z <> Z then Exit;
 Result := Screen.Tile[abs((Self.X - 7) - X), abs((Self.Y - 5) - Y)];
end;
function GetItemOnTile(ID: integer; Tile: TTile): TItem;
var
 Z: integer;
begin
 Result := nil;
 for Z := 0 to Tile.Count - 1 do
 begin
  if Z >= Tile.Count then Break;
  if Tile.Item[Z].ID = ID then
  begin
   Result := Tile.Item[Z];
   Exit;
  end;
 end;
end;
begin
  while not Terminated do
  begin
   UpdateWorld;
   if Self.RightHand.Amount <= Amount then
   begin
     UpdateWorld;
     //Northwest
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X - 1, Self.Y - 1, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //North
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X, Self.Y - 1, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //Northeast
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X + 1, Self.Y - 1, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //West
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X - 1, Self.Y, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //Center
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X, Self.Y, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //East
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X + 1, Self.Y, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //Southwest
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X - 1, Self.Y + 1, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //South
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X, Self.Y + 1, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
     //Southeast
     Tile := GetTileFromXYZ(Self.X + 1, Self.Y + 1, Self.Z);
     Item := GetItemOnTile(ITEM_SPEAR_ID, Tile);
     if Item <> nil then
      Item.MoveToBody(Self.RightHand,0);
   end;
   Sleep(200);
  end;
end;

Alarm, gdy mało many:

Kod:

Const
 MinMana = 50
 AlertPath = 'C:/Windows/Media/Notify.wav'
while not terminated do
begin
 UpdateWorld;
 if Self.Mana <= MinMana then
 PlaySound(AlertPath);
 Sleep(500);
end;

Alarm, gdy brak food w BP:

Kod:

Const
FoodID = 1111 // WPISZ ID FOODA
MusicPath = 'C:\Windows\Media\Notify.wav'
while not terminated do
begin
UpdateWorld;
a:=0;
For x:= 0 to Self.Containers.Count - 1 do
begin
for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
begin
if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = FoodID
then a := 1;
Sleep(100);
end;
sleep(100);
end;
sleep(100);
if a = 0 then PlaySound(MusicPath);
end;

Alarm, gdy Twoja postać, nie rusza się xx sekund:

Kod:

const
 MaxIdleSeconds = 15;
 AudioFile = 'D:\WINDOWS\Media\ringout.wav'; 
var
 LastX: integer;
 LastY: integer;
 IdleCount: integer;
begin
 LastX := 0;
 LastY := 0;
 IdleCount := 0;          
 while not Terminated do
 begin
  UpdateWorld;
  if ((Self.X = LastX) and (Self.Y = LastY)) then Inc(IdleCount) else IdleCount := 0;
  if IdleCount >= MaxIdleSeconds then PlaySound(AudioFile);  
  LastX := Self.X; 
  LastY := Self.Y; 
  Sleep(1000);
 end;
end;

Alarm, gdy mało cap:

Kod:

Const
cap = 10
while not terminated do
begin
UpdateWorld;
if self.capacity < cap then
PlaySound('C:\Windows\Media\notify.wav');
Sleep(100);
end;

Alarm, gdy zostanie xx potionów/manasów:

Kod:

Const
tItem = 'mana potions...';
iMin = 20; //Minimum potions
AlertFrom = 'C:/Windows/Media/Notify.wav';
Var iItem : integer;
procedure Event_Notice(Text: String);
begin
  if Pos(tItem, Text) = 0 then Exit;
  Delete(Text, 1, 13);
  iItem := StrToInt(Copy(Text, 1, Pos(' ', Text) - 1));
end;
While not terminated do
begin
  iItem := 0;
  updateworld;
  ProcessEvents;
  if iItem <> 0 then
  begin
   if iItem < iMin then
     begin
      PlaySound(AlertFrom);
     end;
  end;
end;

Zamiana GP w platinium coins

Kod:

var
 Coins: integer;
 Finished: boolean;
function GetCreatureByName(Name: string): TCreature;
var
 x: integer;
begin
 Result := nil;
 for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
 begin
  if x >= Creatures.Count then Break;
  if Creatures.Creature[x].Name = Name then
  begin
   Result := Creatures.Creature[x];
   Exit;
  end;
 end;
end;
procedure Event_Message(Channel: integer; Name, Text: String);
begin
 UpdateWorld;
 Creature := GetCreatureByName(Name);
 if Creature = nil then Exit;
 if Creature.NPC then
 begin
  if Pos('platinum', Text) <> 0 then
  begin
   Self.Say(IntToStr(Coins));
   Sleep(1000);
   Self.Say('yes');
   Sleep(1000);
   Self.Say('bye');
   Finished := True;
  end;
 end;
end;
procedure Event_Notice(Text: String);
begin
 if Pos('gold coins', Text) = 0 then Exit;
 Delete(Text, 1, 13);
 Coins := IntToStr(Copy(Text, 1, Pos(' ', Text) - 1)) div 100;
 if Coins <> 0 then
 begin
  Self.Say('hi');
  Sleep(1000);
  Self.Say('change gold');
 end;
end;
begin
 Finished := False;
 UpdateWorld;
 Self.Containers.UseItemWithSelf(3031);
 while ((not Terminated) and (not Finished)) do
 begin
  ProcessEvents;
  Sleep(100);
 end;
end;

Używanie Obsidian Knife:

Kod:

onst
 obsidian_knife = 5908;
 skin_body = [4011, 4047, 4052, 4057];
function searchIntArray(id:integer): boolean;
var
 i: integer;
begin
result := false;
 for i := low(skin_body) to high(skin_body) do begin
 if skin_body[i] = id then result := true;
 end;
end;
function GetItemFromOpenBackpack(ID: integer): TItem;
var
 y: integer;
begin
 Result := nil;
 for x := 0 to Self.Containers.Count - 1 do
 begin
  if x >= Self.Containers.Count then Break;
  for y := 0 to Self.Containers.Container[x].Count - 1 do
  begin
   if y >= Self.Containers.Container[x].Count then Break;
   if Self.Containers.Container[x].Item[y].ID = ID then
   begin
    Result := Self.Containers.Container[x].Item[y];
    Exit;
   end;
  end;
 end;
end;
function SkinBodies(id:integer): Boolean;
var
 x, y: integer;
 knife: TItem;
 t: integer;
begin
UpdateWorld;
knife := GetItemFromOpenBackpack(obsidian_knife);
if knife = nil then
begin
 Self.DisplayText('An Obsidian Knife could not be found, please open a container with it.');
 exit;
end;
t := -1;
 for x := -1 to 1 do begin
 for y := -1 to 1 do begin
 // if Screen.Tile[7+x, 5+y].Count >= 3 then begin
 // t := -2
 // end else t := -1;
  if searchIntArray(Screen.Tile[7+x, 5+y].Item[Screen.Tile[7+x, 5+y].Count+t].ID) = true then begin
  UpdateWorld;
  knife := GetItemFromOpenBackpack(obsidian_knife);
   if knife <> nil then begin
   knife.UseWithGround(Self.X+X, Self.Y+Y, Self.Z);
   Self.DisplayText('Attempted to skin a creature with the ID ' + IntToStr(Screen.Tile[7+x, 5+y].Item[Screen.Tile[7+x, 5+y].Count-1].ID) + '.');
   Sleep(100);
   UpdateWorld;
   end;
  end;
  end;
 end;
 end;
begin
 while not terminated do begin
 UpdateWorld;
 SkinBodies(skin_body);
 Sleep(100);
 end;
end;

Screen, gdy awansujesz:

Kod:

var
Level: integer;
FistLevel: integer;
MagicLevel: integer;
ClubLevel: integer;
SwordLevel: integer;
DistanceLevel: integer;
AxeLevel: integer;
ShieldLevel: integer;
FishLevel: integer;
begin
UpdateWorld;
Level := Self.Level;
FistLevel:= Self.Skills.Fist.Level;
MLevel := Self.Skills.Magic;
ClubLevel:= Self.Skills.Club.Level;
SwordLevel:= Self.Skills.Sword.Level;
DistanceLevel:= Self.Skills.Distance.Level;
Axe := Self.Skills.Axe.Level;
Shielding := Self.Skills.Shielding;
FishLevel:= Self.Skills.Fishing.Level;
while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
if Level <> Self.Level then
begin
Level := Self.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\level' + IntToStr(Level) + '.jpg');
Level := Self.Level;
end;
if FistLevel <> Self.Skills.Fist.Level then
begin
FistLevel:= Self.Skills.Fist.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\FistLevel' + IntToStr(FistLevel) + '.jpg');
FistLevel:= Self.Skills.Fist.Level;
end;
if MLevel <> Self.Skills.Magic then
begin
MLevel := Self.Skills.Magic;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\Mlevel' + IntToStr(MLevel) + '.jpg');
MLevel := Self.Skills.Magic;
end;
if ClubLevel <> Self.Skills.Club.Level then
begin
ClubLevel:= Self.Skills.Club.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\ClubLevel' + IntToStr(ClubLevel) + '.jpg');
ClubLevel:= Self.Skills.Club.Level;
end;
if Swordlevel <> Self.Skills.Sword.Level then
begin
SwordLevel:= Self.Skills.Sword.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\Swordlevel' + IntToStr(Swordlevel) + '.jpg');
SwordLevel:= Self.Skills.Sword.Level;
end;
if DistanceLevel <> Self.Skills.Distance.Level then
begin
DistanceLevel:= Self.Skills.Distance.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\DistanceLevel' + IntToStr(DistanceLevel) + '.jpg');
DistanceLevel:= Self.Skills.Distance.Level;
end;
if Axe <> Self.Skills.Axe.Level then
begin
Axe := Self.Skills.Axe.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\Axe' + IntToStr(Axe) + '.jpg');
Axe := Self.Skills.Axe.Level;
end;
if Shielding <> Self.Skills.Shielding then
begin
Shielding := Self.Skills.Shielding;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\Shielding' + IntToStr(Shielding) + '.jpg');
Shielding := Self.Skills.Shielding;
end;
if FishLevel <> Self.Skills.Fishing.Level then
begin
FishLevel:= Self.Skills.Fishing.Level;
Sleep(1000);
ScreenShot('c:\FishLevel' + IntToStr(FishLevel) + '.jpg');
FishLevel:= Self.Skills.Fishing.Level;
end;
Sleep(1000);
end;
end;

Rzuca m-wall przed kogoś

Kod:

var
x: integer;
begin
Result := nil;
for x := 0 to Creatures.Count - 1 do
begin
if x >= Creatures.Count then Break;
if Creatures.Creature[x].ID = ID then
begin
Result := Creatures.Creature[x];
Exit;
end;
end;
end;
begin
while not Terminated do
begin
UpdateWorld;
if Self.Attacking <> 0 then
begin
Creature := GetCreatureByID(Self.Attacking);
if Creature <> nil then
begin
case Creature.Direction of
0: Self.Containers.UseItemWithGround(3180, Creature.X, Creature.Y - 2, Creature.Z);
1: Self.Containers.UseItemWithGround(3180, Creature.X + 2, Creature.Y, Creature.Z);
2: Self.Containers.UseItemWithGround(3180, Creature.X, Creature.Y + 2, Creature.Z);
3: Self.Containers.UseItemWithGround(3180, Creature.X - 2, Creature.Y, Creature.Z);
end;
end;
end;
Sleep(2000);
end;
end;

Narazie to wszystko w najbliższym czasie postaram się dodać więcej.

Ostatnio edytowany przez Dynamo (2010-04-22 16:50:02)


http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po Polsku.
http://i46.tinypic.com/29f74on.png
http://img717.imageshack.us/img717/8343/userv3.png

Offline

 

#2 2010-04-22 17:59:03

 Sashar

http://i35.tinypic.com/2q9yumu.gif

1350100
Call me!
Skąd: Mielec
Zarejestrowany: 2008-04-14
Posty: 147
Nick: God Sashar
Profesja: PG World
Server: 0
WWW

Re: Skrypty do NG BOT (Nie MOJE)

Dla mnie do NG bardziej przydatne
NG rlz
Na pewno się przyda.


Pomogłem daj + to nic nie kosztuje a wiele może.
więcej info na http://sashar.tnb.pl/
http://s2.tibiafun.y0.pl/char.php?c=Sashar
http://img686.imageshack.us/img686/5772/sashar.png

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
pełen artykuł zobacz więcej wszywki border collie opinie materace janpol